Karta przekazania odpadu [KPO] to dokument potwierdzający  prawidłowe przekazanie odpadów do uprawnionych odbiorców. Obowiązek wystawienia karty przekazania odpadu ciąży na wytwórcy/posiadaczu odpadu – ma on obowiązek wypełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy. Istnieje też możliwość przekazywania odpadów za pomocą firmy transportowej, pod warunkiem, że na karcie zostaną uwzględnione dane odbiorcy odpadów i miejsce ich dostarczenia. Firma transportowa powinna na karcie poświadczyć wykonanie usługi transportu odpadów.

Obowiązek ewidencjonowania przekazania odpadów ciąży na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, instytucjach, urzędach – wymagany jest nr REGON.

Jeżeli posiadacz odpadu jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów (np. osoba fizyczna) – nie jest wymagane sporządzanie kart przekazania odpadów.

podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U. 2014 poz. 1973

Poniżej wzór KPO dla odpadów o kodzie 16 02 14 i 16 02 16 np. elektroodpady, tonery, tusze, kartridże

KPO 16 02 14 do pobrania pdfKPO 16 02 14 do pobrania doc
KPO 16 02 16 do pobrania pdfKPO 16 02 16 do pobrania doc